Carolina Karoli - Rolul IT – ului în educaţia muzical - artistică / The Role of IT in the Musical-Artistic Education

Rezumat

Lucrarea de față oferă un studiu privind necesitatea aplicării sistemului IT în procesul instructiv- educativ al învățământului muzical-artistic. Resursele acestui sistem deschid noi perspective și oportunități, oferind servicii pornind de la un caracter interdisciplinar, până la crearea de noi discipline în domeniu de specialitate.
Aplicarea resurselor IT în educaia muzical poate să aducă schimbări în procesul de predare/învățare. De aceea, se încearcă o viziune a încadrării IT-ului în învățământul muzical din perspectiva managementului schimbării instituționale, care pune în evidență și în prim plan, interesul elevilor/studenților pentru o bună pregătire și capacitate de integrare a acestora într-o societate pe deplin informatizato. Abordarea lucrării este mai degrabă una sistemică a activității pedagogice,
decât cea tehnică, susținută de sugestii privind strategii de implicare în prezent , dar și subiecte de cercetare în viitor.


Cuvinte cheie

Educaţie interdisciplinară, creativitate,  explorare, performanţă, joc educaţional, motivaţie.

...

ABSTRACT

This work offers a study on the need of applying the IT system in the instructive-educational process of the musical-artistic school education. The resources of this system open new perspectives and opportunities, offering interdisciplinary-charactered services up to creating new subjects in the specialised field. The application of the IT resources in the musical education may lead to changes in the teaching-learning process. That is the reason why
IT is being tried to be integrated in the musical school education from the standpoint of the institutional change management, which strongly outlines the pupils/students’ interest, in order for them to be well trained and capable
to integrate themselves in a fully computerised society. The approach of the work is rather a systemic one for the pedagogical activity than a technical one, as it is sustained by the suggestions of some strategies of involvement into present times and also by some issues of research for the future.

 

Key words

Interdisciplinary education, creativity, exploration,
performance, educational game, motivation.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com