Valentina TOMA, Emanuel TOMA - Resursele TIC – un instrument facil în formarea abilitatilor de citire de partituri / ITC Resources – an easy to use tool in shaping abilities when sight reading

Rezumat

Procesul educaţional este avantajat de evoluţia lumii
digitale care devine din ce în ce mai maleabilă şi mai uşor de adaptat acestuia. Posibilitatea de accesare interactivă a resurselor multimedia cu implicarea multiplelor forme de conţinut constituie un mijloc educaţional în formare încă, dar care deschide, fără îndoială, o eră nouă în domeniul învăţământului în
general, şi a celui artistic în particular. Introducerea resurselor TIC în educaţie implică utilizarea unor programe specializate de cursuri, a softurilor educaţionale specifice, având drept consecinţă creşterea interactivităţii şi respectiv, a calităţii actului didactic. Unul dintre principiile care vor sta la baza elaborării unor asemenea programe educaţionale îl constituie cel al diversificării „stilurilor” de învăţare, mergându-se astfel pe componenta de adaptibilitate. Resursele informaţionale se vor adapta mereu scopului didactic, utilizarea lor evidenţiind particularităţile specifice ale materiei predate. În acest sens, mijloacele IT pot reprezenta un instrument deosebit de facil în formarea şi dezvoltarea abilităţilor în cadrul unei materii cu caracter interdisciplinar, precum este cea de citire de partituri.


Cuvinte cheie

Citire de partituri, interactiv, multimedia, platforme digitale, resurse IT, mijloace educaţionale

...

ABSTRACT

The educational process is taking advantage from the evolution of the digital world that becomes more and more flexible and adapts easier to it. The possibility to have an interactive access to multimedia resources that
implies multiple content forms is a developing educational tool but it will open a new era in education, especially in the artistic one. Introducing IT resources in the education process means the use of special syllabus, and of specific educational software, which will generate the increase of the interaction and of quality of teaching process. One of the principles, which will be the fundament of the educational programs’ strategies refers to the diversity of learning “styles” favoring this way he adaptability component. The informational resources will always adapt to the teaching goal, their use pointing out all specific particularities of sight reading music. Thus, the IT resources represent a handy tool in forming and developing abilities and skills when referring to clef reading, which is by excellence an interdisciplinary course.

 

Key words

Clef reading, interactive, multimedia, digital platforms,
IT resources, educational tools

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com