Zuzana MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ - Adecvarea metodelor cantitative în analiza muzicala / Adequacy of Quantitative Methods in Musical Analysis

REZUMAT

Modalitățile contemporane de realizare a analizei muzicale se bazează adesea pe metode matematice și cantitative. Investigațiile anterioare în domeniul abordării teoretice a sistemelor și aplicării principiilor sinergetice în muzicologie a furnizat rezultate și ipoteze testate prin metode cantitative și formulări matematice. Considerăm că explicația muzicologică a punctelor fixe și a regularităților descoperite în texte muzicale prin intermediul metodelor cantitative poate conduce la unele descoperiri interesante. În câteva studii anterioare am descris analiza și stratificarea din textele muzicale pe baza distribuției de tipul rang-frecvență a înălțimii sunetelor. Am folosit de asemenea criteriul Ord ca funcție a momentelor unei distribuții pentru caracterizarea textelor muzicale și a desfășurării lor. Rezultatele obținute prin metode matematice și statistice arată că există unele corespondențe cu interpretarea muzicologică.


Cuvinte cheie

analiză muzicală, metode cantitative, distribuție rang-frecvență, înălțimea sunetelor, criteriul Ord, stratificare, secțiunea de aur

...

ABSTRACT

Contemporary ways of musical analysis are often based on mathematical and quantitative methods. Previous investigations in the field of systems’ theoretical approach and application of synergetic principles in musicology yielded results and hypotheses tested by quantitative methods and mathematical formulations. We believe that the musicological explanation of the discovered fixed points and regularities in musical texts by quantitative methods can lead to some interesting discoveries. In several previous studies we have described the analysis and the stratification in musical texts based on rank-frequency distribution of the tone pitches. We have also used Ord´s criterion as a function of moments of a distribution for the characterization of musical texts and their development. The results gained by mathematical and statistical methods show that there are some correspondences with musicological interpretation.

 

Key words

music analysis, quantitative methods, rank-frequency distribution, tone pitch, ord´s criterion, stratification, golden section.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com