Lucian GHISA - Efecte electronice, particularitati tematice si formale în creatii românesti apartinând genului de poem simfonic / Electronic Effects, Thematic and Formal Characteristics in Romanian Works Belonging to the Genre of Symphonic Poem

Rezumat

Genul de poem simfonic, programatic, simfonic şi monopartit, utilizează, cu precădere, o tematică de provenienţă românească. Programul devine iniţiator de formă muzicală prin impunerea desfăşurării dramatice a acţiunii asupra structurilor muzicale. Efectele electronice se regăsesc cu precădere în cadrul subgenului de poem vocal-simfonic, cu rolul evident de îmbogăţire a elementelor timbrale şi se regăsesc în cadrul creaţiei unui număr important de compozitori din cadrul muzicii româneşti. Metoda de lucru a prevăzut realizarea unei radiografii complete a genului privită din prisma efectelor timbrale utilizate şi a particularităţilor tematice şi formale a genului.


Cuvinte cheie

Poem simfonic, efecte electronice, tematică, pondere numerică, tipare de formă

...

ABSTRACT

The genre of symphonic poem, programmatic, symphonic, made up of one part, uses mainly Romanian themes. The program becomes initiator of musical form by imposing the dramatic progress of action on musical structures. Electronic effects can be found especially in the sub-genre of vocal-symphonic poem, with the clear role of enriching timbral effects, and are present in the work of a substantial number of Romanian composers. The method of work consisted of realizing a complete radiography of the genre from the point of view of timbral effects and thematic and formal characteristics of the genre.

 

Key words

Symphonic poem, electronic effects, thematic, number, patterns of form

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com