Benon KIGOZI - Ancheta tehnologică în educația muzicală: Integrarea și aplicarea TIC în educația muzicală - Cazul Ugandei / Technological Survey in Music Education: The Integration and Application of ICT in Music Education - The Case of Uganda

REZUMAT

Aplicarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) ca instrument de dezvoltare se bazează pe presupunerea că TIC îmbunătățește eficiența și oferă un acces mai bun la cunoștințe de specialitate. Aplicarea TIC în educația muzicală depinde în mare măsură de existența populației care o poate folosi. Acest lucru înseamnă că profesorii de muzică și elevii lor vor trebui să dobândească abilitățile necesare pentru a aplica TIC în procesul de predare și învățare. Lipsa instruirii, infrastructurii și resurselor care ar trebui să conducă la alfabetizarea în domeniul TIC reprezintă o mare provocare în școlile din Uganda. Introducerea educației primare universale și a educației secundare universale printre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului din Uganda a fost parțial favorizată prin tehnologii depășite, printre care radioul și televiziunea. Introducerea și aplicarea TIC în educația muzicală poate îmbunătăți oferta și practica educațională dacă sunt atent monitorizate și aplicate în mod eficient. În timp ce diferite schimbări și evoluții modelează viitorul educației muzicale, odată cu dezvoltarea producției muzicale asistate de calculator, accesul la tehnologii adecvate este încă o provocare, și, deși costurile de aplicare și de producție tehnologică sunt în continuă descreștere în țările dezvoltate, acestea cresc în țările în curs de dezvoltare. Această lucrare prezintă sondajul efectuat referitor la aplicarea și integrarea TIC în educația muzicală din Uganda.


Cuvinte cheie

educație muzicală, tehnologie muzicală, tehnologie, Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), computer, internet, medii electronice

...

ABSTRACT

The application of Information and Communication Technology (ICT) as a development tool rests on the assumption that ICT improves the efficiency and enhance access to knowledge and expertise. The application of ICT in music education largely depends upon having the population that can use it. This means that both music teachers and music students will need to acquire skills necessary to apply ICT in teaching and learning. The lack of training, infrastructure and resources that should lead to ICT literacy pose a great challenge in schools in Uganda. The introduction of Universal Primary Education and Universal Secondary Education as some of Uganda’s Millennium Development Goals (MDGs) has been partly enhanced by outdated technologies including radio and television. The introduction and application of ICT in music education can improve educational provision and delivery if carefully monitored and applied effectively. While various changes and developments are shaping the future for music education, with the development of computer music production, access to appropriate technology is still a challenge, and though the costs of technological application and production are steadily falling in developed countries, they are rising in developing countries. This paper discusses the survey that was conducted on the application and integration of ICT in music education in Uganda.

 

Key words

Music education, music technology, technology, Information and Communications Technology (ICT), computer, internet, electronic media.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com