Kagari SHIBAZAKI, Nigel A. MARSHALL - Diferențe legate de genul biologic în compoziția și tehnologia muzicală / Gender Differences in Musical Composition and Technology

REZUMAT

Utilizarea tehnologiei în contextul unei lecţii de muzică
este în prezent o practică bine stabilită în cele mai multe
şcoli care pun în mod semnificativ accentul pe achiziţia
deprinderilor tehnologice. De asemenea, în afara şcolii,
existenţa a numeroase pachete software gratuite permite
accesul copiilor la programe muzicale relativ sofisticate,
oferindu-le ocazia de a compune, înregistra şi mixa
propriile produse muzicale. Având în vedere rolul
crescând pe care muzica şi tehnologia îl joacă în viaţa de
zi cu zi a copiilor, utilizarea unei metodici adecvate
pentru a facilita dezvoltarea deprinderilor muzicale
devine din ce în ce mai importantă.
Totodată, aspectele legate de dezvoltarea unor atitudini
stereotipe nepotrivite sunt privite acum ca o posibilă
barieră – împiedicând utilizatorii să îşi atingă potenţialul
şi să îşi aducă o contribuţie în societate. Acest studiu
explorează folosirea unui program de notaţie muzicală
de către băieţi şi fete într-o şcoală primară din Tokyo,
Japonia. Copiiilor implicaţi în studiu li s-a cerut să
realizeze o compoziţie muzicală folosind pachetul de
notaţie, procesul fiind ţinut sub observaţie. Constatările
iniţiale sugerează că apar diferenţe semnificative în
modul în care băieţii şi fetele abordează activitatea
compoziţională. Un aspect care, la rândul său, poate
avea un impact semnificativ asupra modului în care
profesorii de muzică organizează astfel de activităţi
muzicale.


Cuvinte cheie

Compoziție muzicală, tehnologie muzicală, gen biologic.

...

ABSTRACT

The use of technology within the context of a music
lesson is now well established practice with most schools
placing significant emphasis on the acquisition of
technological skills. Similarly, outside of school, the
availability of numerous free software packages allows
children access to relatively sophisticated music
programs providing them with the opportunity to
compose, record and mix their own musical products.
Given the increasing role which both music and
technology play in the everyday lives of children, using
appropriate pedagogy to facilitate the development of
musical skills is becoming increasingly important.
Similarly, issues around developing inappropriate
stereotypical attitudes are now being seen as a possible
barrier – preventing individuals from achieving their
potential and making their contribution to society. This
study explores the use of a notation software program by
boys and girls in a primary school in Tokyo, Japan.
Children in the study were asked to complete a musical
composition using the notation package whilst
observations were carried out of their process. Initial
findings suggest that some significant differences occur
in the way that boys and girls approach composing as an
activity. An issue which in turn, can have significant
impact on the way in which music teachers organize such
musical activities.

Key words

musical composition, music technology, gender

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com