Benon KIGOZI - Efecte cruciale ale tehnologiei muzicale asupra educației muzicale. O restructurare a predării și învățării muzicii în școlile secundare din Uganda / Critical Impacts of Music Technology to Music Education. A Restructuring of the Teaching and Learning of Music at Secondary Schools in Uganda

REZUMAT

Tehnologiile de educare sunt disponibile în prezent
aproape peste tot în Uganda și, în unele cazuri, ele au
afectat modul în care cadrele didactice predau.
Calculatoare noi și folosite au fost supravândute în
Kampala ca vehicul pentru reforma educațională și
practicile educaționale. Cu toate acestea, ele sunt încă
insuficient folosite ca instrumente de instruire de către
educatorii de la diferite niveluri de învățământ. În ciuda
utilizării de către educatori, pe scară largă la nivel
mondial, a tehnologiei și calculatoarelor în afara clasei,
implementarea unor astfel de tehnologii în sistemul de
educație din Uganda rămâne de domeniul viitorului.
Cultura școlară, precum și practicile de educare, nu au
reușit să încorporeze tehnologia bazată pe calculator în
practicile regulate de instruire din sala de clasă, chiar și
în puținele școli care și-o pot permite. Întrebările care
trebuie puse gravitează în jurul efectelor percepute ale
tehnologiei muzicale asupra educației în artele muzicale.
Acestea includ: tehnologia îi ajută pe profesorii de
muzică să își îndeplinească sarcinile mai ușor decât dacă
nu ar dispune de ea? Utilizarea tehnologiei permite
profesorilor de muzică să predea mai eficient?
Tehnologia potențează participarea elevilor? Tehnologia
îmbunătățește rezultatele elevilor la ora de muzică? Și:
ar trebui să fie încorporată tehnologia în cadrul lecțiilor
de muzică? Ce abilități, cunoștințe și resurse sunt
necesare pentru a crea aceste efecte? Pentru a răspunde
la aceste întrebări, prezentăm un sondaj despre dovezile
teoretice și cele obținute din cercetare privind impactul
asupra tehnologiei muzicale. În plus, această lucrare
prezintă date preliminare dintr-un studiu-pilot al
Efectelor Cruciale ale Tehnologiei Muzicale asupra
Predării și Învățării Artelor Muzicale în Uganda.
Rezultatele indică faptul că tehnologia face educația în
artele muzicale mai accesibilă, contribuind totodată la
satisfacerea nevoilor muzicale ale elevilor.


Cuvinte cheie

tehnologie, muzică, învățare, arte muzicale, educație
muzicală, educație în artele muzicale, computere

...

ABSTRACT

Instructional technologies are currently available almost
everywhere in Uganda and in some cases they have
affected the way educators teach. New and used
computers have been oversold in Kampala as a vehicle
for educational reform and educational practices.
However, they are still under used as instructional tools
by educationists at various levels of education. Despite
the widespread use of technology and computers by
educationists outside of the classroom worldwide,
deploying such technologies into Ugandan education
system is yet to happen. School culture as well as
instructional practices has not succeeded in
incorporating computer-based technology into regular
classroom instructional practices at even those few
schools that can afford it. Questions to be asked revolve
around what the perceived impacts of music technology
to musical arts education are. They include: Does
technology help music teachers to accomplish tasks
easier than without it? Does the use of technology allow
music teachers to teach more effectively? Does
technology enhance music students’ participation? Does
technology improve music student performance? And,
should technology be embedded in the music lessons?
What skills, knowledge and resources are necessary to
create those impacts? To answer these questions, a
review on theoretical evidence and research evidence on
impacts on music technology is presented. In addition,
this paper presents preliminary data from a pilot study of
the Critical Impacts of Music Technology to the Teaching
and Learning of Musical Arts in Uganda. Results
indicate that technology makes musical arts education
more accessible as well as helps meet students’ musical
needs

 

Key words

technology, music, learning, musical arts, music
education, musical arts education, computers..

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com