Aida ROȘCA - Modalități de implementare a noilor tehnologii în domeniile programei educației muzicale / Ways of Implementing the New Technologies in the Domains of the Music Education Curriculum

REZUMAT
Educația bazată pe noile tehnologii informaționale nu este de a demonstra supremația față de alte sisteme educaționale ci de a înlocui unele sisteme actuale cu un nou și probabil superior pachet de sisteme educaționale. Această substituire este inevitabilă, dacă ținem cont de schimbările tot mai rapide ce au loc în cultură și civilizație. Cu siguranță realizarea legăturii dintre tehnologiile informaționale și domeniul educației muzicale este complicată pentru fiecare profesor, însă mulți își pun problema modului cum  acestea se pot folosi în activitatea  didactică, de ceea ce prezentul și mai ales viitorul le oferă. Poate că mai mult decât cunoștințele pur tehnice, dorința de a fi un profesor al prezentului și de a forma  indivizii societății de mâine mi-a dat un impuls suplimentar în demersul meu de a oferi sugestii de integrare a TIC în domeniul predării și învățării muzicii.
Cuvinte cheie
tehnologii informatice, programa școlară, educație muzicală

...

ABSTRACT

The education based on the new informational technologies is not to demonstrate the supremacy in opposition to other educational systems but to replace some of the present systems with a new and probably superior package of educational systems. This substitution is inevitable, if we take into account the faster and faster changes that take place in culture and civilization. For sure the realization of the connection between the informational technologies and the Music Education domain is complicated for each educator but many pose the problem of the way in which these can be used in the didactic activity, of what the present and especially the future can offer them. Maybe more than the pure technical knowledge, the desire to be a professor of the present and to form the individuals of tomorrow’s society, gave me an extra impulse in my intercession to offer suggestions of integrating ICT in the domain of teaching and learning music.

 

Key words

informational technologies, curriculum, Music Education

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com