Răzvan METEA, Cristina METEA - Dualitatea timbralității – instrument vs. sunet digital – reflectată în creația proprie: „Umbra răstimpului” / Dual character of timbre – Instrument vs. Digital Sound – Reflected in My Own Work: ”Shadow overtime”

REZUMAT
Lucrarea „Umbra răstimpului”, pentru clarinet, cvartet de coarde și muzică electronică, aparține anului 2012 și reprezintă un experiment de combinare sonoră a instrumentelor de „tip clasic” cu elemente electronice. Muzica de natură digitală este înglobată perfect în ansamblul desfășurării muzicale, ea nefiind un adiacent, un complement, ci este, mai degrabă, un instrument de sine stătător. Singura constrângere este dată de fixarea periodicității metrice, dominant fiind caracterul giusto, în detrimentul agogicii; dar și acest fapt este parțial anihilat prin momentele de „solo instrumental” al cvartetului de coarde, alături de clarinet.
Cuvinte cheie
Muzică electronică, timbralitate, experiment, virtual vs. real

...

ABSTRACT

The work „Shadow Overtime”, for clarinet, string quartet and electronic music, belongs to 2012 and is an experiment of acoustic combining of “classic” instruments with electronic elements. Digital music is perfectly embedded in the musical development as a whole, it is not an adjacent complement, but rather a stand-alone instrument. The only constraint is given by fixing the metric regularity, where the giusto character is dominant detrimental to agogic, but this is partly offset by moments of “solo instrument” of the string quartet, together with the clarinet. 

Key words

Electronic music, timbrality, experiment, virtual vs. real

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com