Eugenia Maria PAȘCA - Mijloace didactice multimedia utilizabile în educaţia muzicală / Multimedia Didactic Means that can be used in Music

REZUMAT
Progresul în educație trebuie introdus ca o posibilitate de valorizare a mijloacelor multimedia pentru eficientizarea activităților de predare-învățare-evaluare. Acestea aduc multiple beneficii în managementul, accesul şi stocarea resurselor didactice. De aceea profesorul are responsabilitatea de a selecta resursele digitale cele mai corecte. Pentru a crea condiţiile unei prestații didactice eficiente, software-ul ales trebuie să-i acorde elevului un grad mai mare de independenţă faţă de profesor, să-i permită dobândirea autonomiei în învăţare prin încurajarea reflecţiei personale, prin feedback-ul rapid şi personalizat. Din punct de vedere pedagogic, resursele educaţionale digitale trebuie să ofere oportunităţi oferite în direcţia optimizării învăţării. Resursele digitale de învăţare au un scop educaţional în sine.
Cuvinte cheie
mijloace multimedia, educație muzicală, progres educațional

...

ABSTRACT

Progress in education should be introduced as a possibility to valorize the multimedia means in order to optimize the teaching – learning – evaluation activities. They bring multiple benefits to the management, access and storage of the teaching resources. This is the reason why the teacher is responsible for the selection of the most appropriate digital resources. In order to create the proper conditions for an efficient didactic performance, the chosen software must offer the student a higher degree of autonomy in relation to the teacher, allowing him/her to obtain autonomy in learning by encouraging personal reflection, by quick and personalized feedback. From a pedagogical point of view, the digital educational resources must offer opportunities for an enhanced learning. The digital learning resources are educational per se.

 

Key words

multimedia means, music education, educational progress

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com