Mihai POPEAN  - Cycling ’74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform / Cycling ’74 Max, o platformă educațională inter-curriculară

Rezumat

Max este un mediu avansat API (Application Programming Interface) și un limbaj de programare orientat pe obiecte sau de tip data flow ce permite crearea de programe complexe și foarte creative (patcher) fără a fi nevoie de cunoștințe prealabile de programare în cod. Posibilitățile anterioare de procesare și sinteză a datelor și semnalului au limitat creativitatea la un set predeterminat de variabile, aparate, și media. Max se bazează pe o structură modulară ce integrează în mod unitar MIDI (Musical Instrument Digital Interface) și procesarea de date neprelucrate cu sinteză și procesare de semnal analog și digital, precum și capabilități de procesare în timp real și post-procesare, într-o arhitectură deschisă care permite interfațare și conectare cu periferice în rețea, precum și interacțiune prin plugin, extensii, și software-uri de proveniență terță. Se propune că pe lângă rolul semnificativ pe care îl are în compoziție asistată de calculator, instalația de artă, și creație multimedia, Max poate fi folosit ca o platformă educațională multidisciplinară și intercurriculară, un limbaj de programare ușor accesibil pentru o varietate de aplicații artistice și științifice, precum și un agent foarte stimulator al creației – un factor motivator important pentru studenți, care sunt inspirați să abordeze învățarea cu pasiune și curiozitate.

Cuvinte cheie

Compoziție, Muzică electronică, Max MSP Jitter, Procesare de sunet, Platformă educațională, Creativitate, Motivație, Competențe transversale.

...

ABSTRACT

Max is an advanced API (Application Programming Interface) environment and object-oriented or data flow programming language which allows the creation of complex and highly creative programs (patcher) without the need of prior code-programming knowledge. Previous data and signal processing and synthesis limited creativity to a predetermined set of variables, devices, and media. Max is based on a modular structure which integrates seamlessly MIDI (Musical Instrument Digital Interface) and raw data processing, with analogue and digital signal synthesis and processing, as well as real-time and post-processing capabilities in an open-ended architectural design which allows for peripheral interfacing and networking, as well as plugin, extension, and third-party software interaction. It is proposed here that aside from its significant role in computer-assisted composition, art installation, and multimedia creation, Max can be used as a multidisciplinary and cross-curriculum educational platform, an easily accessible programming language for a variety of artistic and scientific applications, as well as a highly stimulating agent for creativity – an important motivating factor for students who are inspired to approach learning with passion and curiosity.

Key words

Composition, Electronic Music, Max MSP Jitter, Sound Processing, Educational Platform, Creativity, Motivation, Transversal Competencies.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com