Mina SANO - Analiza cantitativă a mișcării corporale în exprimarea muzicală, în trei grădinițe cu diverse forme de educație preșcolară, folosind captarea tridimensională a mișcării / Quantitative analysis of body movement in musical expression among three nursery schools in the different childcare forms utilizing 3D motion capture

Rezumat

Studiul de față intenționează să clarifice modul în care schimbarea exprimării muzicale în primii ani ai copilăriei prezintă diferențe bazate pe diverse forme de educație preșcolară, prin analiză cantitativă în cadrul a trei grădinițe cu diverse forme de educație preșcolară, folosind captarea tridimensională a mișcării. Studiile anterioare care prezentau rezultatele analizei mișcării erau limitate în ceea ce privește situația experimentală (Burger, B., et al., 2010, 2013). În acest studiu, modificarea mișcării corporale din punctul de vedere al exprimării muzicale a fost examinată prin sistemul MVN în timpul punerii în practică a programului de exprimare muzicală („PEM“) conceput de autoare. „PEM“ constă din activități constând din patru faze pentru integrarea muzicii cu dramatizare, cu referire la metoda dramatică a lui Bolton (1988) și metoda muzicală a lui Rubin & Merrion (1996). Copiii (n=213) din trei grădinițe cu diverse forme de educație au participat la punerea în practică a „PEM“ în perioada mai 2014 – februarie 2016. Copiii cu vârsta de cinci ani implicați în faza caracteristică a activităților „PEM“ au fost cuantificați prin sistemul MVN în mediul natural. Drept rezultat, s-a înregistrat o modificare în distața de mișcare, viteza medie și accelerația medie în timpul desfășurării procesului „PEM“. Distanța de mișcare a preșcolarilor de la grădinița M a fost mai lungă decât cea a preșcolarilor din grădinițele U și K. Viteza medie de mișcare a preșcolarilor din grădinița M educați prin metoda Montessori, bazată pe experiența muzicală din viața cotidiană, a crescut în mod remarcabil. Accelerația medie de mișcare a preșcolarilor din grădinița U (n=18) educați preponderent sub formă de joacă a crescut în mod remarcabil de la  1.325m/s2 în faza a treia la 4.98m/s2 în faza a patra, deși datele preșcolarilor din grădinița M (n=31) s-au modificat doar ușor. S-a ajuns la concluzia că elementele de mișcare din exprimarea muzicală a preșcolarilor din grădința U au evoluat de la o joacă voluntară de tip fantezie la dramatizare în timpul vieții cotidiene. Pe de altă parte, recunoașterea elementelor muzicale a tins să preceadă exprimarea prin mișcare la copiii educați prin metoda Montessori. În acest mod, s-a concluzionat că trăsăturile exprimării muzicale diferă în cadrul diferitelor forme de educație preșcolară. Rezultatul acestui studiu a evidențiat importanța constituirii unor experiențe muzicale dezirabile în primii ani ai copilăriei, în concordanță cu diferite forme de educație preșcolară.

Cuvinte cheie

captare tridimensională a mișcării, PEM, accelerația medie a mișcării, diferite forme de educație preșcolară

...

ABSTRACT

This study aims to clarify how the change of musical expression in early childhood shows differences based on the various childcare forms through the quantitative analysis among three nursery schools in the different childcare forms by utilizing 3D motion capture. Previous studies which showed the results of the movement analysis were limited in the experimental situation (Burger,B., et al., 2010, 2013). In this study, the change of body movement from the viewpoint of musical expression was examined by the MVN system during the practice of the musical expression program (“MEP”) devised by the author. “MEP” consists of four-phase activities to integrate music with dramatization referred to Bolton’s dramatic method (1988) and the music method by Rubin & Merrion (1996). The children (n=213) of three nursery schools in the different childcare forms participated in the practice of the “MEP” from May 2014 to February 2016. The five-year-old children who performed the characteristic part of the activity contents of the “MEP” were measured by the MVN system in natural environment. As a result, a change was seen in movement distance, average velocity, and average acceleration as the activity process of the “MEP” advanced. The movement distance of the M nursery schoolers was longer than U and K nursery schoolers’ data. The moving average velocity of M nursery schoolers who took the Montessori method concerning everyday-life with musical experience remarkably increased. The moving average acceleration of the U nursery schoolers (n=18) who took the childcare form mainly on the play remarkably increased from 1.325m/s in the third phase to 4.98m/s in the fourth phase, although the data of the M nursery schoolers (n=31) little changed. It was thought that elements of the movement in the musical expression of the U nursery schoolers increased from a voluntary make-believe play to dramatization during everyday life. On the other hand, the recognition of musical elements tended to precede the movement expression with the children in the childcare form of the Montessori method. In this way, it was found that the characteristics of the musical expression differ based on the various childcare forms. The result of this study implicated the importance of constituting desirable music experience in early childhood in accord with various childcare forms.

 

Key words

3D motion capture, MEP, moving average acceleration, different childcare forms Music notation, worksheets, Sibelius, Finale

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com