Elizabeth CARRASCOSA MARTÍNEZ - Tehnologie pentru învățare și creativitate / Technology for Learning and Creativity

Rezumat

Acest studiu s-a desfășurat pe baza unui proiect european Ersamus + numit: „Tehnologie pentru învățare și creativitate: țeserea unor rețele europene prin creație muzicală colaborativă“
Acest parteneriat strategic, care s-a desfășurat în decursul unei perioade de doi ani, a inclus șapte organizații din Spania, Portugalia, Italia și România (școli primare, secundare și de muzică).
Acest proiect a luat naștere din viziunea instituțiilor de a folosi educația artistică și mai ales educația muzicală pentru a încorpora noi metodologii în predarea la clasă și a stimula astfel dezvoltarea acelor capacități ale elevilor necesare pentru societatea secolului al XXI-lea, cum sunt creativitatea, competențele digitale, competența culturală și lingvistică și cooperarea.
Principalele obiective ale proiectului au fost:
1) Dezvoltarea unor competențe cheie și transversale pentru aproximativ 3000 de elevi (cu vârste între 6 și 16 ani) din diferite țări și cu diferite situații socioeconomice prin activități interdisciplinare, colaborări muzicale și înregistrări video folosind tehnologii noi.
2) Consolidarea profilului cadrelor didactice în domeniul implementării noilor abordări pedagogice centrate pe elevi în activitatea la clasă.
3) Contribuția la dezvoltarea, transferul și diseminarea unor abordări și practici pedagogice inovatoare în educația muzicală la nivel european.
Activitățile din proiect au inclus: cursuri de formare pentru cadre didactice cu scopul de a le sprijini în implementarea unor abordări pedagogice noi; proiecte în domeniul artelor interpretative, pe diverse teme, folosind sistemul „Soundcool“ cu tablete, smartphones și Kinect.
În proiect au fost implicați elevi și organizații din Spania, Italia, Portugalia și România.
În studiul nostru, elaborat pe parcursul proiectului, cercetătorii au încercat să înțeleagă modul în care practicile educative au fost transformate prin utilizarea acestui sistem nou.

Cuvinte cheie

Proiecte europene; Erasmus+; creație muzicală colaborativă; tehnologie și creativitate; dispozitive mobile; Soundcool.

...

ABSTRACT

This research has been carried out based on a European Erasmus + project entitled: “Technology for learning and creativity: weaving European networks through collaborative music creation”.
This strategic partnership, which developed over a duration of two years, involved seven organizations in the field of education and culture from Spain, Portugal, Italy, and Romania (primary, secondary and music schools).
This project emerged from the institutions’ vision to use arts education and especially music education to incorporate new methodologies in the classroom in order to enhance the development of students’ skills needed for the twenty first century society such as creativity, digital literacy, cultural and linguistic competence and cooperative work.
The main objectives of the project were:
1) To develop key and transversal skills among approximately 3000 students (6-16 years old) from different countries and socioeconomic backgrounds through interdisciplinary activities and collaborative music and video creation using new technologies.
2) To strengthen the profile of education professionals to implement new pedagogical approaches focused on the students in their classrooms.
3) To contribute to the development, transfer and dissemination of innovative pedagogical approaches and practices in music education at European level.
The activities of the project included: teacher training courses to help teachers implement new pedagogical approaches; performing arts projects, based in different topics, using the “Soundcool” system, with tablets, smartphones and Kinect.
Students and organizations in Spain, Italy, Portugal and Romania developed all the activities.
In our research, which was developed along the project, researchers tried to understand how educational practices were transformed by the use of this new system.

Key words

European projects; Erasmus+; collaborative music creation; technology and creativity; mobile devices; Soundcool.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com