Loredana MUNTEAN, Ciprian BACIU - Atelierul poveştilor – instrument de evaluare şi resursă educaţională / The Story Workshop – An Evaluation Tool and Educational Resource

REZUMAT

Articolul de faţă descrie un proiect educaţional, un instrument de lucru eficient în munca viitorilor profesori pentru ciclul primar şi preşcolar şi îl analizează din perspectiva conţinutului sonor, cu scopul de a-i aduce îmbunătăţiri.
Lucrarea este alcătuită din patru părţi precedate de un Argument şi se încheie cu câteva Consideraţii finale. Prima parte, Poveştile digitale – fundamentare teoretică, sintetizează nişte idei teoretice despre subiectul tratat. În partea a doua, Atelierul poveştilor - descrierea proiectului educaţional este prezentat conceptul instrumentului de lucru. Partea a treia, Analiza calitativă a conţinutului sonor din Atelierul poveştilor descrie studiul întreprins. În partea a patra, Programe pentru editarea sunetelor, sunt exemplificate câteva softuri muzicale care pot fi folosite de către studenţi în vederea îmbogăţirii conţinuturilor create cu sonorităţi diverse.
Consideraţiile finale nu reprezintă deznodământul studiului, ci mai degrabă o intrigă pentru demersurile ulterioare.


Cuvinte cheie

Atelierul poveştilor, tehnologii muzicale, evaluarea studenţilor, resurse educaţionale

...

ABSTRACT

This article describes an educational project, an effective tool for the work of pre-service teachers for primary and preschool and analyzes it from the perspective of sound content in order to improve it.

The paper is made up of four parts preceded by an Argument and ends with some Final Considerations. The first part, The Digital Stories - the theoretical foundation, synthesizes some theoretical ideas about the subject being treated. The second part, The Story Workshop - the description of the educational project presents the concept of the working instrument. The third part, Qualitative Analysis of Audio Content in the Story Workshop describes the study. In the fourth part, Sound Editing Programs, some examples of music software that can be used by students to enrich the content created with diverse sounds are described.

Final considerations are not only the outcome of the study, but rather an intrigue for further steps.

 

Key words

The Story Workshop, music technologies, student assessment, educational resources.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com