Nelida NEDELCUȚ, Ciprian Gabriel POP - Formarea formatorilor pentru integrarea TIC în domeniul Muzical / Educators’ Training Programs for Integrating ICT in the Field of Music

REZUMAT

Acest articol prezintă activitățile de formare a muzicienilor în domeniul integrării TIC desfășurate în cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca cu scopul de a conecta domeniul artei la cerințele pedagogice ale zonelor preuniversitare și universitare. Organizat cu sprijin financiar din partea programelor naționale și internaționale de cercetare, scopul inițial al acestor programe a fost de a crea resurse umane specializate în domeniul TIC, care să posede cunoștințele necesare pentru a crea materiale didactice, precum și aplicații specifice domeniului. Sub coordonarea unui observator preliminar, s-a delimitat stadiul de formare în domeniul TIC a profesorilor de muzică iar concluzia a fost că sectorul artelor necesită o pregătire rapidă a acestora, cu abilități recunoscute în instituțiile unde funcționează. Integrarea TIC a fost imperios necesară în programe de învățământ la distanță, deoarece au fost autorizate să funcționeze în cadrul instituției programe de studii care au determinat: crearea unei infrastructuri tehnologice, desfășurarea activităților de cercetare în vederea instruirii resurselor umane în integrarea TIC, dezvoltarea unor relații culturale și de cercetare cu instituțiile de învățământ și cultură din țară și străinătate. Eforturile de a crea materiale adecvate au fost validate de rezultatele obținute în instituție: în domeniul activităților de formare a cadrelor didactice, acreditarea a două programe de studii în învățământul la distanță, formarea de cursuri de educație pentru adulți prin învățământ la distanță, acreditate de CNFPA, cinci programe postuniversitare și, nu în ultimul rând, crearea unei platforme de e-learning pentru instituție, platforma aferentă - DIMA multimedia, cu contribuții la crearea platformelor europene VEMUS și PRELUDE.


Cuvinte cheie

TIC în muzică, proiecte, educație, infrastructură

...

ABSTRACT

This article describes an educational project, an effective tool for the work of pre-service teachers for primary and preschool and analyzes it from the perspective of sound content in order to improve it.

This article presents musicians’ training activities in the field of integrating ICT carried on in the Gheorghe Dima Music Academy of Cluj-Napoca with the purpose of connecting the realm of art to the pedagogical requirements of pre-university and university areas. Organized with financial support from national and international research programs, the initial goal of these programs was to create human resources specialized in ICT who would have the knowledge to create teaching materials as well as field-specific applications. Under the coordination of a preliminary observer, the training status of music educators in using ICT was revealed, and the conclusion was that the arts’ sector requires fast training of professionals with recognized skills. Integrating ICT specific to distance education was imperiously necessary because programs of study were authorized to function within the institution that required: creating a technological infrastructure and the human resources necessary for programs, conducting research activities aimed at training the human resource in ICT-integration, developing cultural and research relations with institutions of education and culture within the country and abroad. The efforts to set up the adequate material have been validated by the results obtained in the institution: in the field of teacher training activities the accreditation of two study programs in distance education, the establishment of courses of adult education through distance learning which are accredited by CNFPA, five post-university programs, and last but not least, creating an e-learning platform for the academy, the related platform – the D.I.M.A. multimedia application, with contributions in establishing the European platforms VEMUS and PRELUDE

 

Key words

ICT in music, projects, education, infrastructure.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com