Rezoluția P8_TA (2017) 0324 a Parlamentului European și învățământul superior românesc al viitorului / The P8_TA (2017) 0324 resolution of the European Parliament and the Romanian higher education of the future

REZUMAT

Luând act de o directivă a Parlamentului European ce vizează importanța suținerii în viitor a dezvoltării învățământului la distanță susținut prin mijloace TIC, articolul de față argumentează viabilitatea unei astfel de strategii și în cazul învățământului superior muzical românesc, printr-o metodă mixtă de predare ce nu doar că poate atinge aceleași deziderate de performanță ca și cele ale învățământului clasic, ci reprezintă în sine o strategie de supraviețuire pe termen lung, fără de care nu se va putea ține pasul cu exigențele educaționale ale viitorului.


Cuvinte cheie

Învățământ superior muzical, învățământ la distanță, Parlamentul European, învățământul viitorului

...

ABSTRACT

Taking note of a directive of the European Parliament regarding the importance of supporting the future development of distance learning based on ICT means, the present article argues for the viability of such a strategy in the case of Romanian musical higher education as well, through a mixed method of teaching which can do more than merely achieve the same performance goals as those of classical education, and be in itself a long-term survival strategy without which it will not be possible to keep up with the educational demands of the future.

 

Key words

Higher music education, distance learning, European Parliament, education of the future

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com