Utilitatea instrumentelor TIC în predarea muzicii bizantine / The usefulness of ICT tools in Byzantine music teaching

REZUMAT

Muzica bizantină reprezintă nu doar un patrimoniu istoric, ci și o entitate vie, păstrată până azi în Bisericile Ortodoxe. Deși există chiar și în acest moment, în lume, mulți oameni care învață muzica bizantină, totuși, până în momentul de față, nu există o metodică a predării muzicii bizatine științific structurată. Mijloacele TIC, în special cele audio, singurele care pot exemplifica, în lipsa unui maestru, intonația corectă a sunetelor bizantine sau a formulelor ornamentale, sunt absolut necesare procesului de învățare a muzicii bizantine, ele reușind chiar să suplinească uneori lipsa mai sus menționată a unor strategii metodice de predare bine delimitate.

Cuvinte cheie

ortodoxie, muzică bizantină, pedagogie muzicală

...

ABSTRACT

Byzantine music represents not only a historical heritage but also a living entity, preserved to this day in the Orthodox Churches. Although there are even at this moment many people in the world who are learning Byzantine music, yet, so far, there is no scientifically structured method of teaching Byzantine music. The ICT means, especially the audio ones, the only ones that can exemplify, in the absence of a teacher, the correct intonation of the Byzantine sounds or of the ornamental formulas, are absolutely necessary for the process of learning Byzantine music, and they even succeed sometimes in substituting the aforementioned lack of some well-defined methodical teaching strategies.

 

Key words

orthodoxy, Byzantine music, musical pedagogy

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com