Veronica - Laura DEMENESCU, Ion - Alexandru ARDEREANU, Cosmina STITZL -  Autoeducația muzicală - provocare sau certitudine? / Music Self-education, a Challenge or a Certainty?

REZUMAT

Necesitatea introducerii tehnologiei informației și comunicării în educație este un subiect de actualitate, fiind de o relevanță deosebită și pentru învățământul muzical. Plecând de la idei emise deja în revista de față precum și de la un studiu efectuat pe 120 de elevi și studenți, prezenta lucrare își propune să aducă în atenție așteptările grupului educațional țintă cu privire la implementarea mijloacelor TIC în educația muzicală, respectiv câteva recomandări de transpunere practică a acestor așteptări. Autoeducația muzicală ni se prezintă ca o veritabilă provocare căreia, în contextul mentalității actuale a elevilor și studenților muzicieni, trebuie să îi găsim cea mai potrivită expresie de existență educațională, ea nemaiputând fi ignorată de către pedagogi.


Cuvinte cheie

Autoeducație muzicală, tendințe moderne în educația muzicală, Rolul TIC în autoeducația muzicală

...

ABSTRACT

The necessity of introducing information and communication technology in education is an actuality subject, being of special relevance also for music education. Starting from ideas already issued in the present magazine as well as from a study carried out on 120 students, this paper aims to bring to attention the expectations of the target educational group regarding the implementation of ICT means in music education, as well as some recommendations on the transposition into practice of these expectations. Music self-education through ICT means presents itself as a real challenge which, in the context of the current mentality of music students, forces us to find the most appropriate expression of its educational existence, which can no longer be ignored by educators.

 

Key words

Music self-education, modern trends in music education, ICT role in music self-education

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com