Nelida NEDELCUȚ, Lucian GHIȘA - Experiențe în evaluarea sistemului de învățământ la distanță din cadrul disciplinei Teorie-Solfegiu-Dictat / Experiences in Evaluating Distance Learning Within the Subject Music Theory-Solfeggio-Melodic Dictation

REZUMAT

Sistemul de învățământ la distanță a fost adaptat în programe de studiu pe care Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca le organizează prin intermediul unui departament specializat. Disciplinele care sunt parcurse în cadrul specializărilor sunt evaluate de către studenți prin chestionare care se regăsesc pe platforma dedicată de studiu, din perspectiva a trei niveluri de activitate: evaluarea tutorelui, a coordonatorului de curs precum și a modului de organizare a sistemului de învățământ la distanță. Răspunsurile la cele trei chestionare facilitează identificarea aspectelor pozitive şi negative în furnizarea serviciilor de suport specifice formei de învățământ la distanță, dar și o adaptare a sistemului la cerințele studenților, la nivelul de asimilare a cunoștințelor de către aceștia, precum și la evaluarea cadrelor didactice din programele de studii. Toate datele din chestionar sunt confidenţiale şi sunt utilizate  pentru analize statistice şi elaborarea unor măsuri corective, în principal la reconfigurarea materialelor de studiu și a metodelor de predare utilizate de către cadrele didactice


Cuvinte cheie

blending learning, domeniu muzical, teorie-solfegiu-dictat, curriculum, evaluare

...

ABSTRACT

The distance learning system was adapted in study programmes that the “Gheorghe Dima” National Academy of Music in Cluj-Napoca organizes within a specialized department. The subjects studied within the various majors are evaluated by students, by means of questionnaires that can be found on the dedicated platform, from the viewpoints of three activity levels: the evaluation of the tutor, of the course coordinator and of the manner in which the distance learning system is organized. The answers to the three questionnaires facilitate the identification of positive and negative aspects in providing support services specific to the distance learning system, as well as an adaptation of the system to the students’ requirements, to their level of knowledge assimilation, as well as to the evaluation of the teaching staff involved in the study programmes. All the information in the questionnaire is confidential and used in order to perform statistic analyses and elaborate correctional measures, mainly in order to reconfigure the study materials and the teaching methods used by the teaching staff.

 

Key words

blended learning, field of music, Music Theory-Solfeggio-Melodic Dictation, curriculum, evaluation

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com