Considerații asupra receptării muzicii electronice II partea 2 / Considerations on the reception of electronic music II part 2

REZUMAT

În zilele noastre internetul nu este doar o cale de comunicare, ci este și un canal important în transpunerea și desfășurarea relațiilor contractuale din mediul managementului cultural real, în mediul electronic virtual. Se poate sesiza că aplicabilitatea normelor juridice de drept civil (drept comercial, administrativ, fiscal etc.) în situațiile contractuale reprezentate de noile tehnologii este de o importanță covârșitoare, oferind cadrul juridic oportun fără de care ar fi fost imposibilă angajarea din punct de vedere juridic în mediul on-line.
În ultimele decenii, dezvoltarea galopantă a tehnologiilor informaționale a favorizat faptul ca relațiile contractuale să îmbrace forme diferite de cele clasice. Operațiunile contractuale tradiționale capătă o abordare insolită datorită electronicii, ca tehnică de a contracta și internetului, ca mijloc de comunicare.
Voi defini acum în rezumat și am să tratez în articol contractul în format electronic - raportat la obiectul contractului de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală - ca fiind acordul dintre două sau mai multe persoane de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic, acord exprimat în formă electronică. Aceasta este definiția pe care vom asambla celelalte aspecte supuse analizei articolului. Mai trebuie subliniat și faptul că prin contractul în formă electronică nu se poate percepe o nouă specie de contract, deoarece el nu vizează obiectul contractului, ci doar maniera de a contracta, păstrând natura juridică a contractului tradițional echivalent.

 


Cuvinte cheie

Contracte civile, drepturi de autor și drepturile conexe, protecție juridică, cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, informatică, management cultural, platformă electronică, sistem de drept român și comunitar, reprezentare teatrală, execuție muzicală, închiriere a operei, înscris electronic, contract de închiriere a operei.

...

ABSTRACT

Nowadays the internet is more than a mere means of communication - it is also an important channel for the development and transposition of contractual relationships from the environment of the real-life cultural management into the virtual electronic environment. We can notice that the applicability of civil rights norms (commercial, administrative, fiscal law, etc.) in the contractual circumstances encompassed by the new technologies bears an overwhelming importance, offering the appropriate legal framework without which the legal engagement in the online environment would have been impossible. Over the last decades, the galloping development of the information technologies has created favourable circumstances for the emergence of contractual relationships that differ from the classic ones. Traditional contractual operations take on a new approach due to electronics as a means of concluding contracts and to the internet as a means of communication.
We shall first briefly define and subsequently detail in the article the electronic contract - more precisely the object of contracts of theatrical representation or musical execution - as the agreement between two or more people to establish, change or terminate legal relations regarding an agreement expressed in electronic form.
Upon this definition we shall assemble the other aspects subjected to analysis within this article. We must also highlight the fact that the contract in electronic form does not produce a new species of contract, since it does not alter the contract’s object, but merely the manner of its conclusion, preserving the legal nature of the equivalent traditional contract.

 

Key words

Civil contracts, author’s rights and related rights, legal protection, transfer of patrimonial rights, informatics, cultural management, electronic platform, Romanian and community legal system, theatrical representation, musical execution, work of art lease, electronic document, lease contract for works of art.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com