Andra PĂTRAȘ - The Importance of Digitizing Archives in Ethnomusicological Research. Case study: Archives Internationales de Musique Populaire (AIMP), Geneva, Switzerland / Importanţa digitizării arhivelor în cercetarea etnomuzicologică. Studiu de caz: Archives Internationales de Musique Populaire (AIMP), Geneva, Elveţia

ABSTRACT

This article wishes to investigate the phenomenon of folk music research in relationship to archive-specific activities, more precisely to the context of the technological development that led to the digitalization of archives. The importance of this endeavour is reflected by the multiple benefits offered by an archive comprising folk music content that goes through a digitization process. In the introduction, I offer an explanation of certain terms that describe the central points of this research, as well as some neologisms that are frequently used in the process of technological development (digitalization vs. digitization). I provide a brief descriptive framework of the beneficial effects brought about by the involvement of digital technologies in the ethnomusicological research, which are related to the study of an archive. Thereafter, I highlight the contribution made by Constantin Brăiloiu, by means of his professional pursuits, to the development of folkloristics, referring mainly to the founding of Archives Internationales de Musique Populaire. Based on my personal experience, I present the research conducted in the Geneva archives and present its content. By describing the “steps” that preceded the visit, the archives’ structure and by providing personal observations, we can regard this paper as a brief handbook, the perusal of which may be helpful before a research visit to this important archive.

Keywords

archives, digitization, AIMP, research methods, Constantin Brăiloiu, ethnomusicology

...

REZUMAT

Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească fenomenul cercetării muzicale folclorice în raport cu activităţile specifice unei arhive, mai concret cu contextul dezvoltării tehnologice care a implicat digitalizarea arhivelor. Importanţa acestui deziderat se reflectă în multiplele beneficii pe care le oferă o arhivă ce cuprinde conţinut muzical folcloric şi care trece prin procesul de digitizare. În introducere, oferim o lămurire a unor termeni care constituie puncte centrale ale prezentei cercetări, precum şi a unor neologisme des folosite în procesul de dezvoltare tehnologică (digitalizare vs. digitizare). Prezentăm pe scurt cadrul descriptiv asupra efectelor benefice rezultate din implicarea tehnologiilor digitale în cercetarea etnomuzicologică, care vizează studiul unei arhive. În continuare, punctăm contribuţia pe care a avut-o Constantin Brăiloiu, prin demersurile sale profesionale la dezvoltarea ştiinţei folcloristicii, referindu-ne cu precădere la înfiinţarea Arhivei Internaţionale de Muzică Populară de la Geneva [Archives Internationales de Musique Populaire]. În urma experienţei personale, expunem demersul de cercetare în arhiva de la Geneva şi prezentăm conţinutul acesteia. Prin descrierea „paşilor” premergători vizitei, a structurii arhivei şi a furnizării de observaţii personale, putem considera prezenta lucrare un mic ghid orientativ, de parcurs înainte de efectuarea unei mobilităţi de cercetare la această importantă arhivă.
 

Cuvinte cheie

arhivă, digitizare, AIMP, metode de cercetare, Constantin Brăiloiu, etnomuzicologie

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com