Maria MOLDOVAN - Current Music Technology usage across Romanian primary and secondary music classroom / Utilizarea tehnologiilor de specialitate în educația muzicală curentă din mediul preuniversitar românesc

ABSTRACT

Changes in the music curriculum at the pre-university level in 2017 following globalisation and ICT developments have led to the need for research into the current status of the music technologies practice. In addition, the positive impact of information and communication technologies in the pandemic period on education by ensuring its continuity confirms the importance of knowledge and efficient use of available technologies. This analysis describes the current use of ICT in music education in Romanian schools, making recommendations for further integration. More specifically, our study reports on implementing the three software mentioned in the school curricula of disciplines: Music Theory and Music Education, respectively, since 2017. This research is a descriptive, cross-cutting one in which we have used mixed methods, namely a questionnaire with closed questions analysed quantitatively as well as open questions analysed based on content. The results underline the importance of reviewing ongoing teacher training to keep up-to-date with innovative technologies and equip with the skills and knowledge needed to use them in the classroom. It also stresses the need to introduce them as a matter of study into the training of all future music teachers. Further research is recommended to compare musical education practices on an intercultural level and to identify ways to maximise the benefits of technological innovation for music educators.

Keywords

music technologies, implementation, resources, training, notation, creation

...

REZUMAT

Schimbările survenite în curriculumul muzical la nivel preuniversitar în anul 2017, ca urmare a fenomenului globalizarii și a evoluției TIC, au condus la necesitatea realizării unor cercetări privind nivelul curent de implementare a tehnologiilor de specialitate. Impactul pozitiv pe care tehnologiile informației și comunicațiilor l-au avut în perioada pandemică asupra învățământului prin asigurarea continuității acestuia, ne confirmă importanța cunoașterii și folosirii eficiente a tehnologiilor disponibile. Analiza de față se concentrează pe descrierea utilizării curente a TIC în educația muzicală din școlile românești, făcând recomandări pentru o integrare ulterioară. Mai precis, studiul nostru reliefează gradul de implementare a celor trei softuri menționate în programele școlare ale disciplinelor: Teorie – Solfegiu – Dicteu și, respectiv, Educație Muzicală, ca urmare a ordinului ministrului educației numărul 3393/28.02.2017. Această cercetare este una descriptivă, transversală, în care am folosit metode mixte, și anume un chestionar cu întrebări închise, analizate cantitativ, precum și întrebări deschise, analizate pe baza conținutului. Rezultatele subliniază importanța revizuirii formării continue a profesorilor deja consacrați pentru a-i menține la curent cu tehnologiile inovatoare și a-i echipa cu abilitățile și cunoștințele necesare utilizării acestora în sala de clasă. De asemenea, este subliniată necesitatea introducerii lor ca materie de studiu în formarea tuturor viitorilor profesori de muzică. Se recomandă cercetări ulterioare, care să compare practicile de educație muzicală la nivel intercultural și să identifice modalități de maximizare a beneficiilor inovațiilor în tehnologie pentru educatorii muzicali.

 

Cuvinte cheie

Tehnologii muzicale, implementare, resurse, instruire, notație, creație

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com