Teodora Daniela CHICIOREANU - Integrarea platformelor e-learning în activitatea didactică / The integration of e-learning platforms in the teaching activities

Rezumat

În educaţie, un profesor care doreşte să fie la curent cu noutăţile din anumite domenii nu poate rămâne în afara noilor tehnologii care facilitează acest lucru. Astfel, folosind sindicarea informaţiei, se pot obţine informaţii actualizate despre un anumit subiect sau de pe un anumit site. Folosind bookmarking social se pot reține, clasifica, localiza şi partaja on-line resurse Internet, în funcţie de nevoile şi interesele individuale. Dacă dorește să inițieze o activitate colaborativă sau conferință virtuală se pot folosi aplicații WEB2.0 dedicate acestui lucru. Toate aceste tehnologii se pot integra cu foarte mare ușurință în cadrul cursurilor, cursuri postate pe platforme eLearning, astfel studenții putând accesa prin noile tehnologii aceste informații. Folosesc însă cadrele didactice și studenții aceste tehnologii în rutina zilnică? Prezenta lucrare prezintă în ce măsură cadrele didactice, respectiv studenții folosesc platfomele eLearning (Moodle) în activitatea profesională și personală. Datele rezultate din prelucrarea statistică (eșantion: 350 cadre didactice învățământ superior și 250 studenți) ne indică faptul că platformele eLearning contribuie în mod diferențiat la elaborarea/definitivarea unui stil propriu de predare. Cadrele didactice sunt stimulate astfel să folosească strategii de lucru inovatoare care sporesc gradul de sensibilitate şi de receptare a noilor informații, care cresc indicii de stimulare, imaginație, entuziasm, schimbând relațiile profesor-student, și totodată cresc nivelul implicării în activitățile colective ale studenților și eficientizeză procesul educativ.


Cuvinte cheie

eLearning; platforma eLearning Moodle; educație; mediu virtual; tehnologii; cercetare

...

ABSTRACT

In education, a teacher who wishes to keep up to speed with the latest developments in certain fields cannot stay out of new technologies facilitating it. Thus, by using the information syndication, updated information can be obtained on a certain topic or from a certain site. By using social bookmarking, on-line Internet resources can be withheld, classified, localized and shared, depending on the individual needs and interests. If you wish to initiate a collaborative activity or a virtual conference, WEB2.0 dedicated-applications can be used. All these technologies can be easily integrated with the classes, as course materials posted on e-Learning platforms, thus allowing the students to access these materials through the new technologies. Do the teachers and students use these technologies during their daily activities? The present paper shows the measure in which the teachers, as well as the students use the eLearning platforms (Moodle) in their personal and professional activities. The data generated by the statistical processing (sample size: 350 higher education teachers and 250 students) indicate that the eLearning platforms contribute in particular and various ways to the elaboration/finishing of the personal teaching style. The educators are thus stimulated to use innovative teaching strategies, which enhance the sensitiveness and receptiveness of the new information, as well as increase the stimulation, imagination, enthusiasm indices, changing the teacher-student dynamics and raising the level of student involvement in shared activities and increase the effectiveness of the educational process.

 

Key words

e-learning; Moodle e-learning platform; education; virtual environment; technology, research

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com