Valentina TOMA - Mijloacele TIC şi formarea modelelor sonore la elevii instrumentiști / ICT media and the audio model for music students

Rezumat

Accesarea interactivă a resurselor multimedia cu implicarea multiplelor forme de conţinut constituie un mijloc educaţional a cărui eficiență este testată din ce în ce mai intens în ultimele decenii. Posibilitățile oferite de lumea digitală au deschis așadar noi oportunităţi şi perspective în cadrul învăţământului artistic-instrumental, explorarea acestora devenind chiar unul dintre domeniile de preocupare ale pianisticii contemporane. Folosirea corespunzătoare a mijloacelor TIC poate determina creşterea calităţii actului didactic. În consecinţă, în faţa actualului profesor de instrument se află o nouă sarcină ce trebuie rezolvată, la dispoziţia lui aflându-se o gamă largă de resurse informaţionale, care pot deveni un mijloc de eficientizare a instruirii pianistice. Maleabilitatea și adaptabilitatea mijloacelor TIC fac posibilă utilizarea acestora cu maximă eficiență prin subordonarea lor scopului didactic. Unul dintre obiectivele propuse îl reprezintă formarea la elevii pianiști a unor modele sonore adecvate, influențând în final succesul educației muzical-instrumentale.


Cuvinte cheie

Instruire pianistică, auz intern, timbralitate, model sonor, audiții comparate, operațiuni audio-mentale, imaginație artistică, resurse multimedia, auto-evaluare.

...

ABSTRACT

Interactive access of multimedia resources implying multiple content forms is a tremendous educational means whose efficiency has been tested more and more intensely in the past decades. The possibilities offered by the digital world have opened new opportunities and perspectives to music schools that teach instrument playing and exploring them has become a priority for the piano teachers. Useful work with the IT resources can determine an increase in the teaching quality. As a consequence, today’s piano teachers face a new task, but they have numerous resources available which can help to make piano teaching more efficient. Flexibility and adaptability of IT resources make them ideal for use in classroom. One of the proposed objectives is to have piano students figure out their own playing models, and thus to influence their education

 

Key words

Piano teaching, internal hearing, timbre, audio pattern, compared music recordings, mental-audio operations, artistic imagination, multimedia resources.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com