Information and Communication Technologies in the Musical Field (ICTMF)is a high quality peer-reviewd specialized journal, which brings in front of us the newest music research made with the help of information and communication technologies, and tries to offer answers to the contemporary questions about music education.

 bottomline

Motto:

Comunicarea este esenţa ştiinţei
Communication is the essence of science
Francis Crick
 bottomline
   

 

Prezentare

Evolutia rapidă a Tehnologiei Informatiei şi Comunicaţiilor (TIC), precum şi relaţia directă cu dezvoltarea reţelei Internet şi a mijloacelor de comunicaţie aferente au condus la o implicare tot mai intensă a acestora în muzică şi educaţie.

 

Instituţiile educaţionale utilizează instrumente specifice pentru implementarea unor platforme electronice, oferind cursuri şi materiale educaţionale multimedia prin adoptarea unui sistem complex de comunicaţii sincrone şi asincrone.

 

Misiunea unei reviste dedicate TIC este de a facilita accesul muzicienilor la cercetarea actuală existentă în domeniul tehnologiilor aplicative, cerinţă care trebuie să răspundă provocărilor contemporane din educatie si creatie.

 

Revista Tehnologii Informatice si de Comunicatie în domeniul muzical este editată de Editura MediaMusica a Academiei de Muzică Gh.Dima din Cluj-Napoca, având o periodicitate de publicaţie bianualã.

 

Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI): CEEOL (www.ceeol.com) din Frankfurt Germania, EBSCO Publishing (www.ebscohost.com) din Statele Unite ale Americii si este înscrisă pe Platforma Editorială Română Scipio (www.scipio.ro).

 

Revista Tehnologii Informatice si de Comunicatie în domeniul muzical este axată pe problematica utilizării TIC în muzică, cu scopul de a constitui o platforma teoretico-aplicativa de profil pentru lumea artistică.

 

Revista cuprinde articole cu tematică specifică domeniului interdisciplinar -muzică şi IT- publicând lucrări în următoarele subdomenii:

  • Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei mediate de I.T.,
  • Resurse I.T.în domeniul muzical,
  • Creaţie şi creativitate muzicală mediate de I.T.,
  • Tehnologii ale muzicii electronice.

 

"O revistă care îşi propune cercetări în domeniul muzicii prin tehnologii informatice şi de comunicaţie răspunde unei cerinţe contemporane de cea mai stringentă necesitate. Evoluţia electronicii, al cărei produs ultim este computerul, creează o perspectivă uriaşă prin posibilităţile nelimitate pe care acest creier imens le pune la dispoziţia cercetării sub toate aspectele: muzicologic, creaţie, interpretare, pedagogie muzicală, specializări muzicale etc.

 

Orizontul nebănuit, lumea virtuală oferită de computer reprezintă o fascinaţie care transferată în lumea muzicii, ea însăşi o lume a mirajului, preconizează o deschidere ameţitoare de o irezistibilă atracţie.

Revista Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în domeniul muzical publicată de prestigioasa Editură MediaMusica a Academiei de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca reprezintă o garanţie a profesionalitãţii ştiinţifice, în baza tradiţiei muzicologice a acestei instituţii."

prof. univ. dr. Constantin Rîpă

 

"Lumea contemporană este încărcată cu informaţii mass-media din toate domeniile. Ziare şi reviste apar şi dispar permanent, posturile de radio şi televiziune oferă programe zi şi noapte.

 

În acest context, este greu să discerni calitatea de cantitate.

 

Astfel, o revistă ca cea purtând titlul de Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în domeniul muzical poate uşor trece neobservată, dacă n-ar exista persoane de un anumit nivel intelectual al căror ochi atent sesizează din primul moment posibilul conţinut al unei reviste care işi propune să publice cercetări realizate cu cea mai performantă „unealtă” contemporană: computerul.

 

Pe de altă parte, garanţia unui conţinut elevat este oferită şi de editarea revistei de către o instituţie de înalt prestigiu etic şi profesional : Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca."

prof. univ. dr. Bujor Dânşoreanu


 

 

 

About Us

The rapid ICT evolution, as well as the direct connection with Internet development and with the joint communication means determined an increasing involvement in music and education.

 

The educational institutions use specific instruments for the implementation of certain electronic platforms, offering multimedia courses and educational materials by adopting a complex system of synchronous and asynchronous communications.

 

The mission of a review dedicated to ICT is to facilitate the access of musicians to the current research in the field of applied technologies, a requirement that needs to meet the contemporary challenges in education and creation.

 

The review Information and Communication Technologies in the Musical Field is edited by the Media Musica Publishing House of the Gh. Dima Music Academy in Cluj-Napoca and is issued biannually. The review is indexed in the International Data Base (IDB): CEEOL (www.ceeol.com) of Frankfurt, Germany, EBSCO Publishing (www.ebscohost.com), USA, and is entered into the Romanian Editorial Platform Scipio (www.scipio.ro). The review Information and Communication Technologies in the Musical Field focuses on issues connected with the use of ICT in music, and it aims to constitute a theoretical-applicative platform in this domain for the artistic world.

 

The publication comprises articles having themes specific to the interdisciplinary domain- music and IT-, and publishes works in the following subdomains:

  • IT-mediated fundamental and applicative research in the field of education,
  • IT resources in the musical field,
  • IT-mediated musical creation and creativity,
  • Electronic music technologies.


"The Information and Communication Musical Magazine is a specialized journal, which brings in front of us the newest musical research made with the help of information and communication technologies, and tries to offer answers to the contemporary questions.


The evolution of electronics, which has the computer as ultimate product, creates a huge perspective through unlimited possibilities of this extraordinary brain that offers study resources from various fields of music: musicology, creation, performing, musical pedagogy.


The virtual world offered by the computer has been a fascinating irresistible attraction to the musical field.


’The Informatics and Communication Musical Magazine is published by MediaMusica – Academy of Music “Gh. Dima”, Cluj being a warrant of scientific professionalism, which comes from this prestigious institution."

prof. univ. dr. Constantin Rîpă


"Our world is suffocated with news and information every day. Journals and magazines come into being and then disappear, all the time.


In this climate, a new concept like The Information and Communication Musical Magazine could be easily ignored if there would not be interested and cultivated people, able to observe and appreciate the value of a magazine which brings in the first line the latest scientific research, made with the most performing instrument of our time: the computer.


Not only the qualified people who work here, but also the prestigious institution which publishes the Magazine gives as the warranty of high standards and professionalism."

prof. univ. dr. Bujor Dânşoreanu 

   

 

Joomla Template by Joomla51.com