Transmiterea către revista Tehnologii informatice și de comunicație în domeniul muzical a unui articol spre publicare înseamnă pentru autor faptul că articolul nu a mai fost publicat şi nici nu va fi înaintat spre publicare altei reviste.

Textul articolului va fi redactat în limbile română şi engleză în conformitate cu formatul impus de revistă, autorul asumându-și responsabilitatea asupra originalității conținutului, traducerii şi tehnoredactării prin semnarea unui protocol de copyright, ce va fi trimis odată cu articolul.

Manuscrisul va respecta obligatoriu următoarele cerinţe:

- Numărul total de pagini trebuie să fie par, între 8-12 (pagini din formatul șablonului de mai jos)

- Rezumatul trebuie să cuprindă între 100-150 de cuvinte

- 5 cuvinte cheie

- Bibliografia trebuie să conțină minim 10 referințe bibliografice, cuprinzând citarea obligatorie a unor surse ISI precum și articole din numerele anterioare ale revistei.

 

Datorită faptului că formatul paginii revistei cuprinde două coloane în română şi engleză (a se vedea pagina prezentată ca exemplu), deasupra cărora este poziţionat titlul, autorii, afilierile etc., avem rugămintea de a folosi instrucţiunile de aranjare în pagină, prezentate în cele două fişiere de instrucţiuni (Sablon_titlu_lucrare.doc şi Sablon_continut_lucrare.doc).

 

Articolul Dumneavoastră va fi cuprins în trei fişiere:

1. un fişier cu titlul lucrării (pentru care există instrucţiuni în fişierul Sablon_titlu_lucrare.doc);

2. un fişier cu conţinutul lucrării în limba română (pentru care există instrucţiuni în fişierul Sablon_continut_lucrare.doc);

3. un fişier cu conţinutul lucrării în limba engleză (pentru care există instrucţiuni în acelasi fişier Sablon_continut_lucrare.doc).

 

Fişierul Sablon_titlu_lucrare.doc conţine instrucţiuni de formatare a titlului lucrării Dumneavoastră şi a numelui autorilor acesteia, cu afilierile instituționale.

Fişierul Sablon_titlu_lucrare.doc conţine un set de instrucţiuni privind formatarea mărimii paginii, marginile, mărimea caracterelor folosite etc, a corpului lucrării Dumneavoastră.

 

Vă rugăm să urmaţi întocmai cerinţele prezentate în cele două fişiere de instrucţiuni, mai ales cele prezentate în cele privind formatarea conţinutului.

Numele celor trei fişiere trimise de Dumneavoastră trebuie să conţină numele unui autor si titlul lucrării (în cazul în care e prea lung, puteţi să îl prescurtaţi în sensul omiterii unor cuvinte din titlu) de exemplu: Ioan Carasevici – Vatra satului - titlu.doc şi Ioan Carasevici – Vatra satului – corp lucrare rom.doc şi Ioan Carasevici – Vatra satului – corp lucrare eng.doc.

Ca sugestie, cel mai simplu mod de a avea formatarea ideală este de a folosi fişierele şablon pe care le redenumiţi şi în care veţi lucra. Aceste fişiere conţin deja toate formatările cerute de noi.

 

Pe cât posibil, numărul paginilor aritcolului trebuie să fie număr par.

 

Bibliografia trebuie să respecte cerințele din fișierul Sablon_continut_lucrare.doc.

 

IMPORTANT: Citarea articolelor din această revistă trebuie să fie obligatoriu în forma: Nume, Prenume autor, Titlu articol. ICTMF, Vol. XXXX, nr. 0, 201X, (nr. pag.) 00-00. Print ISSN 2067-9408 / on-line ISSN 2069-654X

Transmiterea manuscriselor

Manuscrisele se trimit în format electronic accesând secțiunea For Authors / Submission sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  cu menţiunea articol pentru Tehnologii informatice și de comunicație în domeniul muzical (şi titlul acestuia), însoţite de confirmarea taxei de publicare (ordin de plata scanat) în valoarea echivalentului în Lei a 48 EURO, care se va achita în contul de LEI RO32TREZ21620F331600XXXX CUI 4722471deschis la Trezoreria Cluj.

Fiecare articol va fi însoţit de o scurtă biografie a autorului/autorilor (1/2 pagină format A4) – document separat.

Pentru articolele care, deşi acceptate pentru publicare, nu sunt redactate conform standardelor revistei, se percepe o taxă suplimentară de 50 de RON.

 

Prin protocolul de colaborare stabilit între revistă şi prof. Lucreția Bozac, traducător autorizat (PFA), oferim servicii de traduceri în termen foarte scurt, la nivel profesionist. În acest sens, vă rugăm să vă adresaţi direct partenerului prin contactare la: e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 0264 531975, 0746 964284

Termenul de transmitere al manuscriselor este:

pentru numarul 1/2011

25 martie 2011 , iar termenul de plată a taxei de publicare este 10 aprilie 2011.

pentru numarul 2/2011
15 noiembrie 2011 , iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 noiembrie 2011.

pentru numarul 1/2012
25 martie 2012 , iar termenul de plată a taxei de publicare este 10 aprilie 2012.

pentru numarul 2/2012
15 noiembrie 2012 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 noiembrie 2012.

pentru numarul 1/2013
15 martie 2013 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 martie 2013.

pentru numarul 2/2013
15 noiembrie 2013 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 noiembrie 2013.

pentru numărul 1/2014

15 martie 2014 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 martie 2014.

pentru numărul 2/2014

30 noiembrie 2014 iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2014.

pentru numărul 1/2018

15 martie 2018, iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 martie 2018

pentru numărul 2/2018

30 noiembrie 2018, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2018

Pentru numărul 1/2019

1 februarie 2019, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 martie 2019

Pentru numărul 2/2019

1 octombrie 2019, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2019

Pentru numărul 1/2019

1 februarie 2019, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 martie 2019

Pentru numărul 2/2020

1 octombrie 2020, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2020

Pentru numărul 1/2020

15 ianuarie 2021, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 martie 2021

Pentru numărul 2/2021

15 octombrie 2021, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2021

 

Activitatea de recenzare a articolelor

Articolele trimise spre publicare sunt evaluate, iniţial, de membrii echipei editoriale ai revistei Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical / ICT in Musical Field, activitate ce urmăreşte încadrarea materialelor în domeniul, standardele şi direcțiile de cercetare ale revistei, respectarea formatului revistei, menționarea afilierii profesionale, prezența rezumatului, cuvinte cheie, trimiterea concomitentă cu articolul a unui protocol de copyright. Articolele vor fi supuse unui soft specializat de similitudine, depistând eventualele situații de plagiat.

 

Recenzorii evaluează articolul prin prisma următoarelor criterii ştiinţifice: calitatea ştiinţifică a lucrării, noutatea temei propuse; relevanţa, impactul şi importanţa lucrării; calitatea tehnică a articolului; relevanţa surselor bibliografice; claritatea, concizia şi acurateţea textului.

 

Recomandările recenzorilor și punctajul atribuit articolului sunt transmise editorului principal, și cuprind una dintre următoarele decizii:

 

  • se respinge articolul
  • se respinge dar se încurajează revizuirea și retrimiterea articolului
  • se solicită revizuirea articolului de către autor
  • se acceptă materialul spre publicare

 

În intervalul de timp în care manuscrisul este supus procesului de evaluare, autorii lucrărilor transmise spre publicare au dreptul de a contacta Echipa de Redacţie în vederea primirii informaţiilor referitoare la stadiul în care se află manuscrisul. De asemenea, au dreptul de a solicita justificări suplimentare de la Consiliul Referenților în cazul atribuirii de către recenzor a calificativului „Respins”.

Persoane de contact:

Conf. univ.dr. Lucian Ghișa, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Conf. univ. dr. Ciprian Pop, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ............        

The submission to the Information and Communication Technologies in the Musical Field review of an article for publication means for the author that the article has not been published before, nor will it be submitted for publication to another review.

The text of the article will be written in Romanian and English in accordance with the format imposed by the review, the author being responsible for the authenticity of the content, its translation and its typing, by signing a copyright protocol , which will be submitted simultaneously with the article.

The manuscript needs to observe the following requirements:

- The total number of pages must be between 8-12 (from the template below)

- The abstract must contain between 100-150 words

- 5 keywords

- The bibliography must contain at least 10 bibliographic references, including the obligatory citation of ISI sources as well as articles from previous issues of this journal.

 

The format of our issue is bilingual (Romanian - English). For technical publishing reasons you must send us the article on the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. respecting our demands bellow:

Because of the issue format – two columns in Romanian and English (example here ) which have the Title the Author(s) and Affiliations above them we kindly ask you to use the page and text format instruction presented in the downloadable files Article_Title_Instructions.doc and Article_Content_Instruction.doc

 

Your article will be divided in two files:

1. One file with the title of the article, authors and affiliations (instructions in the file Article_Title_Instructions.doc);

2. One file with the content of the article (instructions in the file Article_Content_Instruction.doc).


The file Article_Title_Instructions.doc contains formatting instructions for the title of the article, authors and affiliations.

The file Article_Content_Instructions.doc contains formatting instructions for the content of your Article (page layout, margins, fonts, paragraphs etc.)

 

Please, follow the requirements presented in the two files.

The name of the two files you send to us must contain the name of one author and the title of the article (In case it’s too long you may omit some words).

The submission of manuscripts:

The manuscripts will be submitted in electronic format accesing For Authors / Submission or via e-mail to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., with “article for Information and Communication Technologies in the Musical Field” subject, and providing the title of the article in question, accompanied by the confirmation of the publication fee (scanned proof of transfer of funds) in value of equivalent in RON of 48 EURO, which will be transferred into the RON account RO32TREZ21620F331600XXXX, CUI 4722471.

Each article will be accompanied by a short biography of the author(s) (1/2 page, A4 format) – in the form of a separate document.

For articles which, although accepted for publication, are not typed according to the standards of the review, an additional fee of RON 50 will be required.

 

Through the collaboration protocol concluded between the review and certified translator Prof. Lucretia Bozac, we offer quality professional translation services.
For this purpose please contact our partner direct at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. nos. 0264 531975, 0746 964284.

The deadline for the submission of manuscripts is:

For issue No. 1/2011:
March 25, 2011, and the deadline for the payment of the publication fee is April 10, 2011.

For issue No. 2/2011:
November 15, 2011, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2011.

For issue No. 1/2012:
March 15, 2012, and the deadline for the payment of the publication fee is April 10 2012.

For issue No. 2/2012:
November 15, 2012, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2012.

For issue No. 1/2013:
March 15, 201, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2013.

For issue No. 2/2013:
November 15, 2013, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2013.

March 15, 2014, and the deadline for the payment of the publication fee is March 30, 2014.

For issue No. 2/2014:
November 30, 2014, and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2014.

For issue No. 2/2017:

November 30, 2017 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2017

For issue No. 1/2018:

March 15 2018, and the deadline for the payment of the publication fee is March 30, 2013.

For issue No. 1/2018:

November 30, 2018 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2018

For issue No. 1/2019:

February 1, 2019 and the deadline for the payment of the publication fee is Marc 4, 2019

For issue No. 2/2019:

October 1, 2019 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2019

For issue No. 1/2020:

February 1, 2020 and the deadline for the payment of the publication fee is Marc 4, 2020

For issue No. 2/2020:

October 1, 2020 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2020

For issue No. 1/2021:

January 15, 2021 and the deadline for the payment of the publication fee is Marc 4, 2021

For issue No. 2/2021:

October 15, 2021 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2021

 

The Reviewing of the Articles

The articles sent for publication are initially evaluated by the members of the editorial team of the magazine ICT in Musical Field, an activity that aims to frame the materials in the field, standards and research directions of the magazine, compliance with the format of the magazine, mention of professional affiliation, presence of the abstract, keywords, submission of a copyright protocol at the same time as the article. The articles will be subjected to a specialized similarity software, detecting possible plagiarism situations.

 

The reviewers evaluate the article in the light of the following scientific criteria: the scientific quality of the paper, the novelty of the proposed topic; the relevance, impact and importance of the paper; the technical quality of the article; relevance of bibliographic sources; clarity, conciseness and accuracy of the text.

 

The reviewers' recommendations and the score assigned to the article are sent to the main editor, and include one of the following decisions:

  • the article is rejected
  • the revision and resubmission of the article is rejected but encouraged
  • the review of the article is requested by the author
  • the material is accepted for publication

During the time which the manuscript is subject to the evaluation process, the authors of the papers submitted for publication have the right to contact the Editorial Team in order to receive information on the status of the manuscript. They also have the right to request additional justifications from the Board of Referees in case the reviewer is awarded the rating "Rejected".

Contact persons:

as. prof. dr. Lucian Ghișa, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

as. prof. dr. Ciprian Gabriel Pop, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com